2017-06-14
Wyniki badania dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec antybiotykoterapii

Surveys of public knowledge and attitudes with regard to antibiotics in Poland: did the European Antibiotic Awareness Day campaigns change attitudes?

W pierwszej połowie 2017 roku czasopismo „PLOS ONE” opublikowało wyniki badania dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec antybiotykoterapii. Autorki badania postawiły sobie za cel również odpowiedź na pytanie, czy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach zmienia postawy społeczeństwa wobec antybiotykoterapii.

Oporność na antybiotyki stanowi globalny problem i monitorowanie postaw społecznych względem antybiotykoterapii jest częścią strategii wobec rosnącej oporności.

W badaniu ankietowym prowadzonym w latach 2009–2011 (w 5 etapach) wzięło udział ponad 5000 respondentów. Duża część badanych (38%) stosowała antybiotyki w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Większość z nich (90%) została zastosowana z rekomendacji lekarskiej, 3% respondentów nabyło i zastosowało antybiotyk bez recepty. Około 40% respondentów oczekiwało, że lekarz zaleci antybiotyk również w przypadku grypy i chorób grypopodobnych. Czterech na pięciu ankietowanych posiadało wiedzę o bakteriobójczym działaniu antybiotyków, z drugiej strony wysoki odsetek (60%) uważał, że antybiotyki zwalczają wirusy.

Grupa lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek była uznawana za najbardziej wiarygodne źródło informacji o antybiotykach. W piątym etapie badania mniej więcej połowa respondentów (48%), którzy zetknęli się z informacjami o antybiotykach w poprzednich 12 miesiącach, zadeklarowała, że uzyskane informacje zmieniły ich postawy względem antybiotyków (mniejszy odsetek stosował antybiotyki z powodu przeziębienia, więcej osób deklarowało przyjęcie wszystkich dawek antybiotyku, zmniejszył się odsetek badanych oczekujących przepisania antybiotyku z powodu przeziębienia i grypy). W opinii Mazińskiej i wsp. dowodzi to skuteczności i potrzeby prowadzenia działań edukacyjnych (zwłaszcza w Internecie – podkreślono, że 30% populacji ma dostęp do co najmniej jednej sieci społecznościowej).

Piśmiennictwo
1. Mazińska B, Strużycka I, Hryniewicz W: Surveys of public knowledge and attitudes with regard to antibiotics in Poland: did the European Antibiotic Awareness Day campaigns change attitudes? PLoS One 2017; 12: e0172146. DOI: 10.1371/journal.pone.0172146.