Stres oksydacyjny u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
1 Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
2 Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Wawro, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław, tel.: 71 770 30 32
Praca finansowana ze środków własnych
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 1, p. 58-61
STRESZCZENIE
Wstęp: Nadciśnienie tętnicze pierwotne (NTP) coraz częściej rozpoznawane jest u dzieci i młodzieży. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują na złożony udział stresu oksydacyjnego i dysfunkcji śródbłonka naczyń w patogenezie NTP. Prace dotyczące zaburzeń metabolizmu tlenowego u dzieci z NTP są nieliczne. Celem pracy była ocena stresu oksydacyjnego u dzieci i młodzieży z NTP na podstawie stężenia dialdehydu malonylowego (MDA) jako markera peroksydacji lipidów i aktywności wybranych enzymów układu antyoksydacyjnego (dysmutazy ponadtlenkowej – SOD, peroksydazy glutationu – GSH-Px) w erytrocytach. Materiał i metody: Badaniami objęto 24 osoby ze świeżo rozpoznanym NTP w wieku 5-18 lat. Grupę kontrolną stanowiło 24 dzieci zdrowych, odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku. W erytrocytach oznaczono: stężenie MDA oraz aktywność GSH-Px i SOD, ponadto zbadano morfologię krwi. Wyniki: Stężenie MDA w erytrocytach było istotnie wyższe w grupie chorych w porównaniu ze zdrowymi (p<0,001). Aktywność GSH-Px w grupie dzieci z NTP była znamiennie niższa aniżeli w grupie kontrolnej (p<0,001), aktywność SOD nie różniła się w badanych grupach. Nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami MDA i SOD oraz MDA i GSH-Px w grupie chorych. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na wzmożenie peroksydacji lipidów oraz zaburzenia w funkcjonowaniu enzymatycznego układu antyoksydacyjnego w erytrocytach dzieci z NTP.
Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, nadciśnienie tętnicze pierwotne, dialdehyd malonylowy, dzieci, młodzież