Choroby autoimmunizacyjne w praktyce lekarskiej
1 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Klinika Chorób Wewnętrznych. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
2 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Gastroenterologii. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
Adres do korespondencji: Lek. med. Dorota Szczeblowska, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Klinika Chorób Wewnętrznych, ul. Wrocławska 1/3, 30-901 Kraków, tel.: 12 630 82 23, e-mail: dorota.szczeblowska@gmail.com
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr: N N402 577740
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 218-222
STRESZCZENIE
W codziennej praktyce lekarskiej coraz częściej spotykamy się ze schorzeniami rozwijającymi się na podłożu zaburzeń autoimmunologicznych. Jest to grupa schorzeń, do których rozwoju przyczynia się koincydencja szeregu czynników genetycznych i środowiskowych. Autoimmunizacja jest reakcją immunologiczną organizmu skierowaną przeciwko antygenowi lub grupie własnych antygenów. Wiąże się z utratą zdolności układu odpornościowego do rozróżniania antygenów „własnych” i „obcych”, co prowadzi do niszczenia własnych tkanek. W rozwoju chorób autoimmunizacyjnych odgrywają rolę dwa główne patomechanizmy odpowiedzialne za uszkodzenie komórek i tkanek: komórkowy i humoralny. Współdziałanie obu tych mechanizmów odpowiada za wystąpienie objawów chorobowych. Schorzenia autoimmunologiczne dotyczą 3-8% światowej populacji ogólnej, z przewagą płci żeńskiej. W ostatnich latach notuje się wzrost zapadalności na te choroby. Częstość ich występowania zwiększa się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. Mają one klinicznie przebieg przewlekły i charakteryzują się okresami zaostrzeń i remisji. Ich konsekwencją może być inwalidztwo, a nawet śmierć. Szczyt zachorowań występuje pomiędzy okresem dojrzewania a wiekiem emerytalnym, dotyczy więc ludzi w tak zwanym okresie produkcyjnym. Ostatnio zwraca się coraz większą uwagę na możliwość współwystępowania różnych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Uświadomienie sobie takiej możliwości może naprowadzić nas na właściwe tory diagnostyczno-terapeutyczne, a to pozwoli na ustalenie właściwego rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego leczenia, co przyspieszy powrót do zdrowia naszych pacjentów i skróci tym samym okres absencji chorobowej. Niniejsza praca ma na celu przypomnienie o możliwościach koincydencji różnych chorób autoimmunologicznych.
Słowa kluczowe: choroby autoimmunologiczne, autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe, przeciwciała, epitopy, antygeny