Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków u dzieci
1 I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
2 Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
Adres do korespondencji: Dr n. med. Małgorzata Gromkowska, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Hoene-Wrońskiego 13 C, 50-376 Wrocław, tel.: 71 770 30 97, faks: 71 328 12 06, e-mail: mgromkowska@op.pl Praca finansowana ze środków własnych
Pediatr Med rodz Vol 7 Numer 3, p. 208-211
STRESZCZENIE
Naczyniaki to najczęstsze guzy okresu wczesnodziecięcego, odnotowywane u 10% niemowląt. Wykazują bardzo specyficzny przebieg kliniczny prowadzący do spontanicznej inwolucji guza u 76% dzieci do ukończenia 7. roku życia. Naczyniaki są nadal traktowane jako defekt czysto kosmetyczny, tzn. niewymagający interwencji leczniczej. Istnieje jednak znaczna grupa naczyniaków powodujących poważne zaburzenia czynnościowe – czy to wskutek powikłań, czy szczególnej lokalizacji – które mogą prowadzić do trwałego zniekształcenia. Naczyniaki powikłane owrzodzeniem lub krwawieniem, które zaburzają ważne funkcje życiowe oraz powodują trwałe, przewidywalne zniekształcenie, stanowią wskazanie do wczesnej interwencji medycznej. Zmiany te powinny być leczone jak najwcześniej, aby ograniczyć ich dalszy wzrost i zapobiec późniejszym komplikacjom. Sposób postępowania terapeutycznego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak wiek dziecka, lokalizacja guza naczyniowego, a także szybkość wzrostu naczyniaka. Leczenie chirurgiczne u niemowląt i dzieci ma ograniczone zastosowanie. Można rozważyć zabieg operacyjny w przypadku miejscowych powikłań, gdy wielkość naczyniaka umożliwia radykalną resekcję bez trwałych defektów, lub w usuwaniu zmian resztkowych bądź bliznowatych. Do niedawna steroidy były traktowane jako lek z wyboru w przypadku naczyniaków o powikłanym przebiegu lub grożących wystąpieniem poważnych zaburzeń czynnościowych. Miejscowa steroidoterapia jest wskazana przede wszystkim w naczyniakach w okolicy oczu, nosa czy jamy ustnej. Obecnie to propranolol stał się najważniejszym lekiem stosowanym u dzieci wymagających aktywnego leczenia z powodu naczyniaka. W swojej pracy autorzy omawiają najważniejsze aspekty kliniczne zastosowania propranololu u dzieci z naczyniakami.
Słowa kluczowe: naczyniak, niemowlę, dziecko, leczenie, propranolol