Całościowa ocena przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według raportu GOLD 2011

Klinika Pneumonologii i Alergologii I Katedry Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
Adres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska, Klinika Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel.: 42 678 75 05, e-mail: rzym@binar.pl
Praca finansowana ze środków własnych

Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 2, p. 135–143
STRESZCZENIE

Autorzy omawiają nowe podejście do przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przedstawione w raporcie GOLD 2011. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym. Badanie BOLD ujawniło, że rozpowszechnienie choroby jest różne w poszczególnych krajach i będzie czwartą przyczyną zgonów w 2030 roku. Główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest nałóg palenia tytoniu. Raport GOLD 2011 zaleca, aby postawienie diagnozy rozważyć, jeśli pacjent prezentuje takie objawy, jak: duszność, kaszel i odkrztuszanie wydzieliny z ekspozycją na czynniki ryzyka oraz z obecnością obturacji potwierdzonej wartością FEV1/ FVC < 0,70. Wskaźnik FEV1 okazał się niedostatecznym deskryptorem wpływu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na pacjenta. Jest to choroba złożona i różnorodna, zbadanie jej wpływu na zdrowie pacjenta wymaga walidowanych testów, takich jak BODE, ADO, DOSE. Raport GOLD 2011 zaleca stosowanie dwóch walidowanych testów: mMRC i CAT. Wskaźniki wentylacyjne są sklasyfikowane jako GOLD 1 i 2 (zaburzenia łagodne i umiarkowane) oraz GOLD 3 i 4 (zaburzenia ciężkie i bardzo ciężkie). Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są ustalane na podstawie wywiadu lub wartości FEV1. Ostatecznie pacjentów można zakwalifikować do kategorii A, B, C lub D. Leczenie farmakologiczne powinno być ustalane po dokonaniu zindywidualizowanej oceny.

Słowa kluczowe: raport GOLD 2011, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), palenie tytoniu, całościowa ocena POChP, kategorie A, B, C, D POChP