Przyinfekcyjne zapalenie mięśni u dzieci – na podstawie opisu przypadku
Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Adres do korespondencji: Dr n. med. Dorota Szałowska-Woźniak, Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel.: +48 42 271 13 81, e-mail: dorota.szalowska@umed.lodz.pl
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 412–418
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0045
STRESZCZENIE

Ból mięśniowy (mialgia) może być objawem licznych zespołów chorobowych i dotyczyć jednej grupy lub wielu mięśni. Przyczyną mialgii, poza urazem mięśni, mogą być infekcje, a wśród nich – wirusy, bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, bakterie beztlenowe i atypowe, a także grzyby i pasożyty. Rozpoznanie mialgii ustala się po zebraniu wywiadu i wykonaniu badań laboratoryjnych. Następnie włącza się leczenie farmakologiczne, rehabilitacyjne i/lub inne. W pracy opisano przypadek 4-letniej dziewczynki hospitalizowanej z powodu bólu kończyn dolnych i zaburzeń chodu, poprzedzonych nieżytem nosogardła, kaszlem i wysypką o charakterze grudkowym. Wyniki badań laboratoryjnych pozwoliły na rozpoznanie etiologii zachorowania (mieszana, bakteryjno-wirusowa), a zastosowanie celowanego leczenia doprowadziło do szybkiego ustąpienia objawów. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wykonania szerokiej diagnostyki w przypadku mialgii u dzieci, ponieważ od identyfikacji czynnika etiologicznego i włączenia celowanej terapii zależy szybkie ustępowanie objawów chorobowych.

Słowa kluczowe: zapalenie mięśni, mialgia, patogen, Mycoplasma pneumoniae (MP)