Zapalenie zatok przynosowych powikłane guzem Potta
1 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
2 Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Warszawa, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP
Adres do korespondencji: Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, tel.: +48 22 864 11 67, e-mail: tjackowska@cmkp.edu.pl
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 331–336
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0041
STRESZCZENIE

Zapalenie szpiku kostnego kości czołowej z towarzyszącym ropniem podokostnowym manifestującym się obrzękiem w okolicy czołowej definiowane jest jako guz Potta i najczęściej stanowi powikłanie zapalenia zatok przynosowych lub urazu. Wczesne ustalenie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest istotne ze względu na częste współwystępowanie powikłań wewnątrzczaszkowych, takich jak ropniak nadtwardówkowy, ropnie mózgu czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Ze względu na niewielką częstość występowania guza Potta zakres wiedzy dotyczącej tego ciężkiego powikłania stanowią opisy przypadków lub serii przypadków, zwłaszcza wśród dzieci. Prezentujemy opis przypadku 8-letniej dziewczynki, która zgłosiła się do szpitala z powodu bólu głowy i obrzęku w okolicy czołowej, oraz podsumowanie dostępnych wiadomości dotyczących guza Potta. Postępowanie diagnostyczne u dziewczynki wykazało masywne zmiany zapalne obejmujące zatoki przynosowe z destrukcją ścian zatok czołowych oraz komunikację zmian zapalnych z przednim dołem czaszki. Dziewczynka została zakwalifikowana do pilnej interwencji neurochirurgicznej i laryngologicznej.

Słowa kluczowe: obrzęk w okolicy czołowej, powikłanie zapalenia zatok przynosowych, guz Potta