Retrospektywna analiza hospitalizacji z powodu celowych zatruć dekstrometorfanem w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008–2017
1 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin, Polska
2 Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
Adres do korespondencji: Karol Krawiec, ul. Powstańców 1863 r. 16, 24-150 Nałęczów, tel.: +48 785 272 115, e-mail: karolkrawiec93@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 276–280
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0046
STRESZCZENIE

Cel pracy: Celem pracy jest retrospektywna analiza celowych zatruć dekstrometorfanem, będących przyczyną hospitalizacji w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008–2017. Materiał i metody: Materiał pracy stanowiła dokumentacja medyczna pacjentów hospitalizowanych z powodu celowych zatruć dekstrometorfanem w Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008–2017. Wyniki: W analizowanym okresie zatrucie dekstrometorfanem było przyczyną 55 hospitalizacji. W poszczególnych latach liczba hospitalizacji z powodu zatruć dekstrometorfanem wynosiła odpowiednio: 2008 – 3, 2009 – 4, 2010 – 8, 2011 – 7, 2012 – 7, 2013 – 11, 2014 – 3, 2015 – 9, 2016 – 1, 2017 – brak. Wśród objętych analizą dzieci było 47 dziewczynek (85,4%) i 8 chłopców (14,6%). Zakres wieku badanych wynosił od 11 lat i 11 miesięcy do 16 lat i 3 miesięcy. Ze środowiska miejskiego pochodziło 47 dzieci (85,4%), a z wiejskiego jedynie 8 dzieci (14,6%). Wnioski: Obserwowany spadek liczby celowych zatruć dekstrometorfanem od 2016 roku może być związany z ograniczeniem łatwej dostępności do leku, wynikającej ze zmiany prawa obowiązującego w Polsce. Celowe zatrucia dekstrometorfanem najczęściej dotyczą dziewczynek, osób w grupie wiekowej między 13. a 15. rokiem życia, mieszkających w mieście. W profilaktyce celowych zatruć lekami szczególnie ważną rolę powinna odgrywać edukacja rodzinna i szkolna dotycząca szkodliwości przyjmowania środków psychoaktywnych.

Słowa kluczowe: dekstrometorfan, zatrucia, dzieci, młodzież