Wpływ opieki przedszkolnej i domowej na rozwój dziecka

1 Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3569-5909
2 Department of Child Health, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga – Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7573-8793
3 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga – Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5920-3676
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga – Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia
Adres do korespondencji: Prof. Irwanto, MD, PhD; Department of Child Health, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 47, Surabaya 60286, East Java, Indonesia, tel.: +62315501681, fax: +62315022472, e-mail: irwanto.idris@gmail.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 289–294
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0053
STRESZCZENIE

Wstęp: Jedną z przyczyn ograniczenia interakcji rodzice–dzieci jest niewystarczająca ilość czasu, jaką aktywni zawodowo rodzice mogą przeznaczać swoim dzieciom. W związku z tym rodzice często decydują się na korzystanie z opieki przedszkolnej. Rozwój dzieci w wieku 3–72 miesięcy jest niezwykle istotny, ponieważ objętość mózgu osiąga wówczas 95% objętości mózgu dorosłego człowieka. Oznacza to, że stymulacja, jaką zapewniają dzieciom opiekunowie w tym okresie, odgrywa kluczową rolę. Celem pracy było określenie ewentualnych różnic w rozwoju dzieci korzystających z opieki w placówkach przedszkolnych w porównaniu z dziećmi objętymi opieką domową. Metody: Badanie zostało przeprowadzone w Surabai (Indonezja). Próbę badawczą podzielono na 2 grupy dzieci w wieku 3–72 miesięcy: dzieci z pierwszej grupy pozostawały pod opieką domową, a dzieci z drugiej grupy uczęszczały do przedszkola. Uczestników poddano ocenie rozwojowej według indonezyjskiego Kwestionariusza Przesiewowej Oceny Rozwoju. Ocenę przeprowadzono dwukrotnie. Druga ocena odbyła się po upływie 6 miesięcy od pierwszej analizy. Wyniki: Analizie poddano dane dotyczące łącznie 193 dzieci. U dzieci pozostających pod opieką domową w pierwszej ocenie stwierdzono znamiennie częstsze występowanie zaburzeń w sferze kontaktów społecznych (53,3% vs 38,8%). W drugiej ocenie odsetek ten wyniósł 44,4% w porównaniu z 38,8% w grupie dzieci korzystających z opieki przedszkolnej. Na przestrzeni 6 miesięcy pomiędzy kolejnymi ocenami odnotowano znamienny rozwój motoryki dużej oraz umiejętności językowych i komunikacyjnych. Wnioski: Podczas 6-miesięcznej ciągłej oceny nie stwierdzono znamiennych różnic pod względem rozwoju dzieci pozostających pod opieką domową i dzieci przebywających w placówkach przedszkolnych.

Słowa kluczowe: opieka nad dziećmi, rozwój dziecka, przedszkole, opieka domowa