Noworodek z trzepotaniem przedsionków

1 Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
2 Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej, Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.
Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Adres do korespondencji: Natalia Rogińska, Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel.: 22 815 73 77, 604 086 542, e-mail: natalia@roginska.pl
Praca finansowana ze środków własnych

Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 4, p. 379–385
STRESZCZENIE

Trzepotanie przedsionków jest nawrotną tachyarytmią nadkomorową, która w populacji pediatrycznej występuje głównie u dzieci z wrodzoną wadą serca. Może pojawić się również u pacjentów ze zdrowym morfologicznie sercem, szczególnie u noworodków – wówczas rozpoznanie ustalane jest zazwyczaj już w okresie prenatalnym. Przebieg kliniczny zależy od częstotliwości pracy komór; możliwa jest szybko postępująca niewydolność serca. Opracowanie zawiera dane epidemiologiczne, obraz kliniczny oraz postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w trzepotaniu przedsionków w okresie płodowym i u noworodków. W celu szybkiego przywrócenia rytmu zatokowego u noworodków skutecznym postępowaniem jest kardiowersja elektryczna. W profilaktyce nawrotów arytmii stosuje się leki antyarytmiczne, czasem w skojarzonej, wielolekowej terapii. W pracy prezentujemy noworodka z morfologicznie zdrowym sercem, z opornym na leczenie, nawracającym trzepotaniem przedsionków. W przebiegu arytmii obserwowano upośledzenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego, skutkujące zwolnieniem rytmu komór i objawami niewydolności serca. W okresie noworodkowym czterokrotnie nawróciło trzepotanie przedsionków – dziecko trzykrotnie wymagało kardiowersji elektrycznej. W profilaktyce arytmii zastosowano trzylekową farmakoterapię.

Słowa kluczowe: arytmia u noworodka, trzepotanie przedsionków, arytmia nadkomorowa, arytmia płodu, kardiowersja