Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii – studium przypadku

1 Pracownia Badań Urodynamicznych 10. WSKzP, Bydgoszcz. Kierownik Pracowni: dr n. med. Rafał Święcicki 2 Klinika Urologii WIM, Warszawa. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Henryk Zieliński 3 Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej 10. WSKzP, Bydgoszcz. Kierownik Oddziału: lek. med. Waldemar Dudzic Adres do korespondencji: Tomasz Ząbkowski, Klinika Urologii WIM, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, e-mail: tom.uro@wp.pl Praca finansowana ze środków własnych

PEDIATR MED RODZ Vol 6 Numer 1, p. 59-62
STRESZCZENIE

Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materiał i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP) wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profilometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H2O, co sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

Słowa kluczowe: rak stercza, prostatektomia, nietrzymanie moczu, nadreaktywność wypieracza, diagnostyka urodynamiczna