Ocena zmian ekspresji mRNA genów STAT1, STAT2, STAT3, STAT5 oraz określenie potencjalnej roli metylacji w regulacji ich ekspresji u chorych na łuszczycę stawową
1 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Medyczny, Katowice, Polska
2 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
3 Zakład Biologii Molekularnej, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
4 Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
Adres do korespondencji: Dr n. med. Beniamin Grabarek, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Polska, e-mail: bgrabarek7@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1633-7145
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 286–290
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0048
STRESZCZENIE

Cel: Cele pracy obejmowały analizę profilu ekspresji genów STAT1, STAT2, STAT3, STAT5 u chorych na łuszczycę stawową w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami (grupa kontrolna) oraz określenie potencjalnego udziału metylacji w regulacji ekspresji wymienionych genów. Materiał i metoda: Materiałem do wyznaczenia mikromacierzowego profilu ekspresji analizowanych genów była krew pełna uzyskana od chorych na łuszczycę stawową oraz od osób zdrowych. Analiza molekularna obejmowała następujące etapy: ekstrakcja RNA, jakościowa i ilościowa analiza ekstraktów oraz przeprowadzenie eksperymentu mikromacierzowego. Oznaczenia występowania wysp CpG dokonano przy użyciu narzędzi bioinformatycznych: NCBI Reference Sequence oraz MethPrimer (plus CpG Island Prediction). Wyniki: Analizy wyników dokonano z wykorzystaniem infrastruktury PL-Grid (www.plgrid.pl) wraz z programem GeneSpring 12.6.1 (p < 0,05). Zaobserwowano różnice profilu ekspresji analizowanych transkryptów u chorych na łuszczycę w porównaniu z grupą kontrolną: STAT1 (FC = +2,88); STAT3 (FC = +2,09); STAT5 (FC = +1,62), STAT2 (FC = −3,60). Dla każdego z genów potwierdzono obecność co najmniej jednej wyspy CpG w sekwencji nukleotydowej. Wnioski: U chorych na łuszczycę stawową w porównaniu z grupą kontrolną obserwuje się wzrost ekspresji analizowanych genów, z wyjątkiem STAT2. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość regulacji ekspresji tych genów poprzez metylację DNA. Przy analizie wzoru metylacji należy uwzględniać heterogenność populacji komórek tworzących tkankę. Poznanie mechanizmów molekularnych pozwoli na opracowywanie i wdrażanie nowych strategii farmakoterapii.

Słowa kluczowe: łuszczyca, metylacja, adalimumab, ścieżka sygnałowa IL-12/IL-23, STAT