Samoistne wyleczenie w niepowikłanym zapaleniu wyrostka robaczkowego

Klinika Chirurgii i Urologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice, Polska
Adres do korespondencji: Szymon Tobor, ul. Piastowska 7, 41-922 Radzionków, tel.: +48 785 319 475, e-mail: szymon.tobor@wp.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 285–288
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0052
STRESZCZENIE

Wstęp: Historycznie ukształtowaną metodą leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest leczenie chirurgiczne. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie terapią zachowawczą przypadków niepowikłanych. Dzięki rozwojowi badań radiologicznych i laboratoryjnych istnieją lepsze możliwości identyfikacji i aktywnej obserwacji prostego zapalenia wyrostka robaczkowego. Cel: Celem pracy jest retrospektywna ocena skuteczności leczenia zachowawczego niepowikłanego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dzieci, u których ustalono rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych, badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych. Materiał i metody: Diagnozę nieskomplikowanego ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego oparto na objawach klinicznych, wynikach badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych. Jako jednoznaczne rozpoznanie zapalenia wyrostka robaczkowego przyjęto spełnienie co najmniej dwóch kryteriów klinicznych, jednego kryterium laboratoryjnego oraz dwóch kryteriów ultrasonograficznych. Ocenę retrospektywną przeprowadzono wśród 382 dzieci hospitalizowanych z powodu podejrzenia zapalenia wyrostka robaczkowego. W tej grupie zidentyfikowano grupę 66 dzieci, które spełniały kryteria ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Skuteczność postępowania zachowawczego oceniono u pacjentów, którzy spełniali wyżej wymienione kryteria. Wyniki: W okresie co najmniej roku 89,4% pacjentów (59/66) nie wymagało ponownej hospitalizacji z powodu nawrotu objawów zapalenia wyrostka robaczkowego. Ostatecznie u 92,4% pacjentów (61/66) objętych badaniem nie było konieczności wdrożenia leczenia chirurgicznego. Wniosek: Niepowikłane ostre zapalenie wyrostka robaczkowego należy początkowo leczyć zachowawczo, wykorzystując aktywną obserwację. Zdecydowana większość przypadków niepowikłanego zapalenia wyrostka robaczkowego może ustępować samoistnie.

Słowa kluczowe: ból brzucha, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, niepowikłane zapalenie wyrostka robaczkowego, leczenie zachowawcze